आमची माहिती

अधिक माहिती .....

विविध उपयोजनांमध्ये मृद व जलसंधारण, भुजल पोटेन्शियल, वन व जैव विविधतेचा अभ्यास, पिकक्षेत्र अंदाज, पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापन, सागर किनारा अभ्यास, शहर विकास इत्यादीचा अंतर्भाव आहे. नैसर्गिक साधन संपत्तीचे जतन व विकासासाठी केंद्र सतत प्रयत्नशील असुन त्याकरिता सुदूर संवेदन व भौगोलीक माहिती प्रणालीचा परिणामकारकरित्या उपयोग करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर सातत्याने होणारी लोकसंख्या वाढ व eco-system संतुलनात होणाऱ्या बदल नोंदीची दुहेरी लक्षकरिता, सुदूर संवेदन व भौगोलीक माहिती प्रणालीच्या उपयोगासाठी आवश्यक अशी माहिती संच व वितरणासाठी यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे.

राज्यातील विविध विभागांमार्फत, माहितीच्या परिणामकारक वापराकरिता, एमआरसॅक तर्फे पुढाकार घेण्यात आलेला असुन स्थलीय व सांख्यकी माहिती, भौगोलीक माहिती परिवेशानुसार, सर्व समान संदर्भित प्रणाली मध्ये संकलित केलेली आहे. व त्याची स्थापना जिल्हा कचेरी, कमिशनर कार्यालय, कमिशन, कृषी आणि सह संचालक, कृषी कार्यालये येथे करण्यात आली आहेत. त्याच बरोबर एमआरसॅक तर्फे विविध विभागास आवश्यक असलेले स्थानिक विशिष्ट प्रकारचे कृती आराखडे तयार करण्याचे कार्य सुरु असते.

आज, राज्यातील अनेक विभाग ह्या माहितीचा उपयोग त्यांचे निर्णय पध्दतीत मदत म्हणुन वापरतात. एमआरसॅक तर्फे विभागांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण आयोजीत केले जातात. त्याच्या उपयोगात राज्यातील कार्यालयास वेगवेगळ्या पातळीवर प्रशिक्षणानुसार भौगोलीक माहिती संचाचा त्यांचे कामात उपयोग करता येतो. या व्यतिरिक्त विविध, नविन व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्याचा केंद्राचा मानस आहे.

सोबतच एमआरसॅक मार्फत “ऑन-लाईन वेब-जीआयएस” ची सुविधा तयार झाल्याने इतर संलग्न विभागाकरिता संसाधन व्यवस्थापन आणि विकास कार्यक्रमासाठी त्याचा आवश्यकतेनुसार (लार्ज) व्यापक प्रमाणावर डेटाबेस निर्मीती करिता उपयो करता येईल.

उपग्रह चित्र प्रणालीचा उपयोग पिक पाहणी आणि क्षेत्र निर्धारण, क्षेत्रीय भूमि व जल संसाधन संबंधित बृहत आराखडा झोपडपट्टी क्षेत्र आकलन, शिक्षण क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण प्रकल्प तसेच संबंधित विविध विषयाअंतर्गत सद्य परिस्थिती मापन, अ-कृषक जमिनीचा गोषवारा तयार करणे इत्यादीकरिता एमआरसॅक चे सहाय्य देण्यात आलेले आहे.