नियामक मंडळ

महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्राची स्थापना सप्टेंबर, १९८८ मध्ये नागपूर येथे नियोजन विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली, सोसायटी नोंदणी अधिनियमानुसार, करण्यात आली आहे. संस्थेचे कार्य, महाराष्ट्र राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या नियामक मंडळा मार्फत करण्यात येते. महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र नियामक मंडळाची रचना पुढील प्रमाणे आहे.

१.

मा. मुख्य सचिव

महाराष्ट्र शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग, 

मंत्रालय,

मुंबई – ४०० ०३२.

अध्यक्ष
२.

मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव,

नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन,

मंत्रालय,  

मुंबई – ४०० ०३२.

सदस्य
३.

मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव  

वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन,

मंत्रालय,

मुंबई – ४०० ०३२.

सदस्य
४.

मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 

कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन,

मंत्रालय,

मुंबई – ४०० ०३२.

सदस्य
५.

मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव 

पंचायत राज आणि ग्रामीण विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन,

मंत्रालय,

मुंबई – ४०० ०३२.

सदस्य
६.

मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव

जल संधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन,

मंत्रालय,

मुंबई – ४०० ०३२.

सदस्य
७.

मा. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,

वन विभाग, महाराष्ट्र शासन,

वन भवन, सिव्हील लाईन, 

नागपूर – ४४० ००१.

सदस्य
८.

मा. संचालक,

भूगर्भ व खणण संचालनालय, महाराष्ट्र शासन,

सिव्हील लाईन,

नागपूर – ४४० ००१.

सदस्य
९.

मा. संचालक,

विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तांत्रिक संस्था (व्हि.एन.आय.टी),

नागपूर – ४४० ०११.

सदस्य
१०.

मा. संचालक,

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र

अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार,

बालानगर,

हैद्राबाद – ५०० ०३७. 

सदस्य
११

मा. प्रमुख,

सेंटर ऑफ स्टडीज इन रिसोर्स इंजिनिअरिंग 

आय.आय.टी., पवई,

मुंबई – ४०० ०७६ 

सदस्य
१२.

मा. महाप्रबंधक,

प्रादेशिक सुदूर संवेदन केंद्र - मध्य ,

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार,

अमरावती रोड,

नागपूर – ४४० ०३३.

सदस्य
१३.

मा. संचालक,

महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेशन सेंटर,

व्हि.एन.आय.टी. परिसर, दक्षिण अंबाझरी रोड,

नागपूर – ४४० ०११.

सदस्य–सचिव